ლექსიკონი

მოძებნეთ სასურველი ტერმინი

ლექსიკონი

ტერმინი ტერმინის განმარტება
Qualitative research

თვისებრივი კვლევა სწავლობს „რატომ“ და „როგორ“ ადამიანების აზრების, გრძნობებისა და გამოცდილების უკან. ციფრებზე და სტატისტიკაზე ფოკუსირების ნაცვლად, ის მიზნად ისახავს ინდივიდების პერსპექტივების მდიდარი აღწერილობისა და დეტალური ანგარიშების გაგებას.