ბიზნეს ლექსიკონი

მოძებნეთ სასურველი ტერმინი

ლექსიკონი

ტერმინი ტერმინის განმარტება
Zero-Based Budget

ნულზე დაფუძნებული ბიუჯეტი: ბიუჯეტირების მეთოდი, სადაც ყველა ხარჯი გამართლებულია ნულიდან ყოველი პერიოდის განმავლობაში, წინა ასიგნებების მიუხედავად.

სინონიმები - ZBB
Yield Curve

გრაფიკული წარმოდგენა ობლიგაციების დაფარვის ვადასა და მათ შესაბამის შემოსავალს შორის

სინონიმები - შემოსავლიანობის მრუდი
XBRL

სტანდარტი ფინანსური ანგარიშგების ელექტრონულად მონიშვნისთვის, რაც გამარტივებული ანალიზისა და შედარების საშუალებას იძლევა.

სინონიმები - eXtensible Business Reporting Language
Workplace Diversity

თანამშრომლების წარმოშობის, გამოცდილების და პერსპექტივების განსხვავებების აღნიშვნა და შეფასება.

სინონიმები - სამუშაო ადგილის მრავალფეროვნება
Value Proposition

ღირებულების წინადადება: მკაფიო და ლაკონური განცხადება იმ უპირატესობების შესახებ, რომლებიც პროდუქტი ან მომსახურება სთავაზობს თავის სამიზნე აუდიტორიას

Upskilling

თანამშრომლების მომზადება ახალი უნარებისა და ცოდნის გასავითარებლად, რათა მოერგოს ცვალებად საჭიროებებსა და ტექნოლოგიებს.

სინონიმები - კვალიფიკაციის ამაღლება
Tangible Assets

ფიზიკური აქტივები ფიზიკური ყოფნით, როგორიცაა ქონება, აღჭურვილობა ან ინვენტარი

სინონიმები - მატერიალური აქტივები
Supply Chain Management

საქონლისა და მასალების ნაკადის დაგეგმვის, ორგანიზებისა და კონტროლის პროცესი მომწოდებლებიდან მომხმარებლამდე.

სინონიმები - მიწოდების ჯაჭვის მენეჯმენტი
ROI

ამონაგები ინვესტიციაზე. % მაჩვენებელი. ( შემოსავალი-ხარჯი ) / ხარჯი = ROI

სინონიმები - Return On Investment
Quantitative Easing

მონეტარული პოლიტიკის ინსტრუმენტი, სადაც ცენტრალური ბანკი ზრდის ფულის მიწოდებას სახელმწიფო ობლიგაციების და სხვა ფასიანი ქაღალდების შეძენით.

სინონიმები - რაოდენობრივი შემსუბუქება, QE
Product Launch

ახალი პროდუქტის ან სერვისის ბაზარზე დანერგვა

სინონიმები - პროდუქტის გაშვება
Offer Price

შეთავაზების ფასი: ფასი, რომლითაც კომპანია ცდილობს გაყიდოს თავისი აქციები პირველადი საჯარო შეთავაზებით (IPO).

სინონიმები - IPO
Net Present Value

წმინდა დღევანდელი ღირებულება (NPV): მომავალი ფულადი ნაკადების მიმდინარე ღირებულება, რომელიც წარმოიქმნება ინვესტიციით, ფულის დროული ღირებულებისა და დისკონტის განაკვეთის გათვალისწინებით.

Market Capitalization

საბაზრო კაპიტალიზაცია (საბაზრო კაპიტალიზაცია): კომპანიის აქციების საერთო ღირებულება, რომელიც გამოითვლება აქციების ფასის გამრავლებით აქციების რაოდენობაზე.

Liquidity

სიმარტივე, რომლითაც აქტივი შეიძლება გარდაიქმნას ფულად, ღირებულების მნიშვნელოვანი დაკარგვის გარეშე.

სინონიმები - ლიკვიდურობა
Key Risk Indicator

ადრეული გამაფრთხილებელი სიგნალები პოტენციური პრობლემების ან ორგანიზაციის მიზნების საფრთხის შესახებ.

სინონიმები - ძირითადი რისკის ინდიკატორი, KRI
Joint Venture

ერთობლივი საწარმო: პარტნიორობა ორ ან მეტ კომპანიას შორის კონკრეტული ბიზნეს პროექტის განსახორციელებლად

Interest Rate

საპროცენტო განაკვეთი: ფულის სესხების ღირებულება, ხშირად გამოხატული წლიური პროცენტული განაკვეთის სახით (APR).

სინონიმები - APR
Hedge Fund

საინვესტიციო ფონდი, რომელიც იყენებს კომპლექსურ სტრატეგიებს შემოსავლების მაქსიმიზაციისა და რისკების შესამცირებლად, ხშირად მაღალი საკომისიოებით და ინვესტორებისთვის შეზღუდვებით.

სინონიმები - ჰეჯ-ფონდი
Growth Stock

ზრდის აქცია: კომპანია ორიენტირებულია შემოსავლებისა და შემოსავლების სწრაფ ზრდაზე, თუნდაც ეს ნიშნავს მოგების რეინვესტირებას და არა დივიდენდების გადახდას.

Financial Ratio

ორი ან მეტი ფინანსური ანგარიშგების პუნქტის მათემატიკური შედარება კომპანიის ფინანსური სიჯანსაღის შესაფასებლად.

სინონიმები - ფინანსური თანაფარდობა
Economic Value Added

დამატებული ეკონომიკური ღირებულება (EVA): კომპანიის ეკონომიკური მოგების საზომი საოპერაციო მოგებიდან კაპიტალის ღირებულების გამოკლებით.

სინონიმები - EVA
Demand Deposit

მოთხოვნამდე ანაბარი: საბანკო ანგარიში, სადაც თანხების გატანა შესაძლებელია ნებისმიერ დროს გაფრთხილების გარეშე

Capital Gain

კაპიტალის მოგება: აქტივის გაყიდვის შედეგად მიღებული მოგება მის შესყიდვის ფასზე მეტად

B2C

როდესაც ბიზნესის მთავარი მომხმარებელი / კლიენტი არის ფიზიკური პირი

სინონიმები - Business to Consumer
B2B

როდესაც ბიზნესის მთავარი მომხმარებელი / კლიენტი არის სხვა ბიზნესი / იურიდიული პირი

სინონიმები - Business to Business
Asset Allocation

საინვესტიციო კაპიტალის გაყოფის პროცესი აქტივების სხვადასხვა კლასებს შორის (მაგ. აქციები, ობლიგაციები, ნაღდი ფული) საინვესტიციო მიზნების მისაღწევად და რისკის მართვის მიზნით.

სინონიმები - აქტივების განაწილება