ვებ 1.0

მოძებნეთ სასურველი ტერმინი

ლექსიკონი

ტერმინი ტერმინის განმარტება
ვებ 1.0

ვებ 1.0 ეს არის რეტრონიმი,  რომელიც აღნიშნავს 1999 დან 2004 წლამდე პერიოდში  ვების განვითარების პირველ ეტაპს.