ვებ 1.0

მოძებნეთ სასურველი ტერმინი
ტერმინი ტერმინის განმარტება
ვებ 1.0
ლექსიკონი - ბიზენს ლექსიკონი

ვებ 1.0 ეს არის რეტრონიმი,  რომელიც აღნიშნავს 1999 დან 2004 წლამდე პერიოდში  ვების განვითარების პირველ ეტაპს.