მოძებნეთ სასურველი ტერმინი

ლექსიკონი

ტერმინი ტერმინის განმარტება
ToFu

"გაყიდვების ძაბრის" (Funnel -ის) ერთ-ერთი შემადგენილი მონაკვეთი (ToFu - ზედა ნაწილი, MoFu - შუა ნაწილი, BoFu - ქვედა ნაწილი)

Targeting
რეკლამისთვის სამიზნე აუდიტორიის შერჩევა რომელთაც უნდა ეჩვენოს თქვენი რეკლამა, თქვენ პოტენციურ მომხმარებლებს...
Synonyms - ტარგეტირება / დამიზნება
ROI
ამონაგები ინვესტიციაზე. % მაჩვენებელი. ( შემოსავალი-ხარჯი ) / ხარჯი = ROI
Synonyms - Return On Investment
ROAS
რა დავხარჯე მხოლოდ რეკლამაში და რა შემოსავალი მომიტანა ამ რეკლამამ. შემოსავალი (Revenue) / რეკლამის ხარჯზე (Spend) = ROAS
Synonyms - Return on Ad Spend
Roadmap

სტრატეგიული გეგმის მიზნები ან/და ეტაპები კომპანიის საქმიანობის მომავალთან დაკავშირებით

Synonyms - როადმაპი,როადმეპი
Retargeting / Remarketing
პროცესი რომლის საშუალებითაც ერთხელ თქვენ საიტზე ნამყოფ პოტენციურ მომხმარებელს უკან აბრუნებთ კვლავ მისთვის ნაჩვენები რეკლამის საშუალებით.
Synonyms - რეტარგეტინგი / რემარკეტინგი
Reach
იმის მაჩვენებული თუ რამდენმა უნიკალურმა ადამიანმა ნახა თქვენი რეკლამა.
Synonyms - აუდიტორიაზე წვდომა
Pixel
Facebook-ის სპეციალური კოდი რომლის ინტეგრაციასაც ვახდენთ საიტზე, რაც შემდგომში გვაძლევს რეტარგეტინგის და აუდიტორიების შექმნის შესაძლებლობას. სრულ ინფორმაციას ჩვენი რეკლამის ეფექტურობასთან დაკავშირებით.
Synonyms - პიქსელი
Pixel
Facebook-ის სპეციალური კოდი რომლის ინტეგრაციასაც ვახდენთ საიტზე, რაც შემდგომში გვაძლევს რეტარგეტინგის და აუდიტორიების შექმნის შესაძლებლობას. სრულ ინფორმაციას ჩვენი რეკლამის ეფექტურობასთან დაკავშირებით.
Synonyms - პიქსელი
Pixel
Facebook-ის სპეციალური კოდი რომლის ინტეგრაციასაც ვახდენთ საიტზე, რაც შემდგომში გვაძლევს რეტარგეტინგის და აუდიტორიების შექმნის შესაძლებლობას. სრულ ინფორმაციას ჩვენი რეკლამის ეფექტურობასთან დაკავშირებით.
Synonyms - პიქსელი